Radmilo Marojević (1949)
Dobrodošli, Gost. Molim vas prijavite se ili se registrujte.
Vuk i jezik « LINGVISTI « Biografije istaknutih srpskih lingvista « Radmilo Marojević (1949)
Stranice: [1]   Idi dole
  Štampaj  
Autor Tema: Radmilo Marojević (1949)  (Pročitano 12278 puta)
0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.
Angelina
Administrator
Full Member
*****
Van mreže Van mreže

Poruke: 151« poslato: Jun 19, 2011, 09:27:43 pm »

*

  


RADMILO MAROJEVIĆ

Radmilo Marojević je rođen 12. oktobra 1949. u Morakovu kod Nikšića. Osnovnu ško­lu je završio u Miolju Polju 1964, a gimnaziju u Nikšiću 1968 — sa odličnim us­pje­hom iz svih predmeta u svim razredima. Maturski rad "Жизнь и творчество С. Есенина" napisao je i odbranio na ruskom jeziku. Maturirao je sa odličnim uspjehom iz svih pred­me­ta i dobio nagradu Fonda "Braća Samardžić", koja se dodjeljivala najboljem maturantu nikšićke Gimnazije.
 
Školske 1968/1969. upisao se na Grupu za ruski jezik i književnost Fi­lo­loš­kog fa­kulteta u Beogradu i za nepune tri godine (u junu 1971) položio sve ispite sa sred­njom ocje­nom 10. Prvi dio diplomskog ispita, iz ruskog jezika, položio je takođe prije ro­ka, u ja­nuaru 1972 (pismeni 9, usmeni 10), a drugi dio diplomskog ispita, iz ruske knji­žev­no­sti, u junu 1972 (pismeni 10, usmeni 9). Dobio je 1972. Novembarsku nagradu Uni­ver­zi­teta u Beogradu za uspješno urađeni temat, kao i nagradu koja se dodjeljuje studentima ko­ji su sa najboljim uspjehom diplomirali na svom fakultetu.
 
Paralelno sa slavistikom studirao je kao vanredni student na Međunarodno­‑po­li­ti­čkom smjeru Fakulteta političkih nauka u Beogradu i diplomirao u februaru 1973. sa sred­njom ocjenom 9,40. Tri godine uzastopno proglašavan je za najboljeg studenta Stu­dent­skog grada (1971—1973). Bio je prvi student­‑prodekan Filološkog fakulteta (1973—1974).
 
Godine 1972. upisao se na postdiplomske studije (smjer za nauku o jeziku) na Fi­lo­lo­škom fakultetu u Beogradu. Tokom školske 1972/1973. položio je sa odličnim ocjenama sve ispite i početkom juna 1974. predao magistarski rad "Srpskohrvatski prevodi poeme 'Двенадцать' Aleksandra Bloka". Odbranom magistarskog rada 4. oktobra 1974. stekao je naj­višu školsku spremu i akademski stepen magistra filoloških nauka.
 
Doktorsku disertaciju "Posesivne kategorije u ruskom jeziku (u svome isto­rij­skom razvitku i danas)" predao je u oktobru 1979. Odbranom disertacije 12. marta 1980. na Fi­lološkom fakultetu u Beogradu stekao je naučni stepen doktora filoloških nauka.
 
U oktobru 1973. izabran je u zvanje predavača za ruski jezik na Fakultetu po­li­ti­č­kih nauka u Beogradu, na kojem je radio — sa pauzom za vrijeme odsluženja vojnog roka 1976/1977. godine — do novembra 1979. Odlukom Saveta Filološkog fakulteta u Beogradu 11. oktobra 1979. izabran je u zvanje asistenta za predmet Ruski jezik na Odsjeku za sla­vi­sti­ku; za isti predmet je potom biran u zvanje docenta (1980), vanrednog profesora (1984) i redovnog profesora (1988). Imenovan je (1997) takođe za redovnog profesora za predmet Upo­redna gramatika slovenskih jezika sa staroslovenskim jezikom. Na Fakultetu izvodi na­stavu i ispite iz morfologije imena i tvorbe riječi sa sintaksom padeža (od 1980) i iz is­torije ruskog jezika sa tumačenjem staroruskih tekstova (od 1992). Na postdiplomskim stu­dijama je držao predavanja iz Lingvističke rusistike (1982—1987). Više go­di­na držao je predavanja iz morfologije glagola, a po jednu školsku godinu iz Sta­ro­slo­ven­skog jezika i iz kolegijalnog kur­sa Pregled istorije ruske kulture. Bio je ispitivač na diplomskom ispitu iz ruskog jezika (1983—1987), a takođe stalni član Komisije za po­la­ga­nje stručnih ispita za profesore i nastavnike ruskog jezika. Bio je prvi predsjednik Sa­ve­ta za srp­ski jezik kao strani, kao i koautor nastavnog programa iz tog predmeta. Tri škol­ske go­dine predavao je srpski jezik kao strani na Moskovskom univerzitetu. Na ob­nov­ljenoj Ka­tedri za srpski jezik i srpsku književnost u Istočnom Sarajevu držao je na­stavu iz pred­me­tâ Staroslovenski jezik i Istorija srpskog jezika (1994—1996), a na no­vo­otvorenoj Ka­ted­ri za srpski jezik i književnost u Banjoj Luci predaje (1994—1998 i od 2005), Sta­ro­slo­ven­ski jezik i (od 1995) Uporednu gramatiku slovenskih jezika. Na Fi­lo­zof­skom fa­kul­te­tu u Nikšiću držao je predavanja iz predmeta Istorijska gramatika rus­kog je­zika (1992—2002) i iz Sintakse ruskog jezika sa stilistikom (1999—2001). Na Fi­lo­zof­skom fakultetu u Nišu drži predavanja iz predmeta Istorija ruskog je­zika (od 2004) i Sintaksa ruskog jezika sa stilistikom (2004—2005. i od 2006), a predavao je i druge stručne predmete. U dva navrata predavao je Ruski poslovni jezik na Višoj ekonom­skoj (Višoj poslovnoj) školi u Beogradu. Na novootvorenim katedrama za ruski jezik u Istočnom Sarajevu (na Filozof­skom fakultetu) i Banjoj Luci (na Fakultetu filoloških nauka "Apeiron") od školske 2009/2010. godine predaje Staru rusku i narodnu književnost.
 
Školske 1977/1978. godine bio je na jednogodišnjem naučnom usavršavanju u In­sti­tutu za ruski jezik Ruske akademije nauka iz oblasti istorije ruskog jezika, eti­mo­lo­gi­je i uporedne gramatike slovenskih jezika (naučni rukovodilac mu je bio R. Avanesov, a kon­sultanti Val. Ivanov, N. Tolstoj, O. Trubačov, G. Haburgajev). U junu 1992. godine iza­bran je u zvanje akademika Međunarodne slovenske akademije nauka, obrazovanja, umjetnosti i kulture na osnovu referata koji su (zasebno) podnijeli O. Trubačov (etimologija i ono­ma­stika slovenskih jezika), L. Žukovska (staroslovenski jezik) i G. Bogatova (ruska is­to­rij­ska leksikologija i leksikografija).
 
Bio je rukovodilac jugoslovenskog dijela međunarodnog naučnog projekta "Ling­vi­sti­ka i stilistika prevođenja" u okviru programa saradnje Beogradskog i Moskovskog uni­ver­ziteta. Učestvovao je u radu na naučnom projektu "Konfrontaciona proučavanja srpskog i drugih slovenskih jezika" koji se radio na Katedri za slavistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Bio je dekan Filološkog fakulteta za čijeg mandata je prvi put formirana Ka­ted­ra za srbistiku (1998—1999). Od 1999. rukovodilac je i autor međunarodnog projekta "Slavenosrpska i rusko-srpska istraživanja" u okviru saradnje Beogradskog i Moskovskog uni­verziteta. Radi na petrogradsko­‑beogradskom međunarodnom projektu čiji je cilj izra­da elektronskog udžbenika ruskog jezika za Srbe.
 
Bio je član Udruženja književnih prevodilaca Srbije (1977—1999), član Pred­sjed­ni­štva i predsjednik Udruženja (1981—1982), član redakcije časopisa Mostovi (urednik za prevode sa ruskog jezika), predsjednik Žirija za dodjelu nagrade "Miloš Đurić" (1992). Osnivač je i prvi predsjednik Organizacije nastavnika stranih jezika na ne­fi­lo­lo­škim fakultetima Beogradskog univerziteta pri Udruženju univerzitetskih na­stav­ni­ka Srbije (1976—1980). Bio je član Izvršnog odbora i predsjednik Saveza slavističkih društava Srbije (1985—1986), zatim sekretar Slavističkog komiteta Srbije i Jugosloven­skog sla­vističkog komiteta (neposredno je organizovao jugoslovensko učešće na Kongresu sla­vista u Sofiji 1988). Predsjednik je Srpskog fonda slovenske pismenosti i sloven­skih kul­tura (od osnivanja 1990) i predsjednik Južnoslovenskog odjeljenja Međunarodne slo­­ven­ske akademije nauka (od 1992). Pokretač je i glavni urednik časopisa Slavistički zbor­nik (od 1986, s prekidima) i član redakcije časopisâ Srpski jezik (od 1996) i Stil (od 2009). Bio je ne­posredni or­ganizator više naučnih i stručnih skupova: "Strani je­zi­ci u višem i visokom us­me­re­nom obrazovanju" (Beograd, 1977); Sedmi beogradski me­đu­na­rod­ni prevodilački susreti (1981); XXIV i XXV skup slavista Srbije (Beograd, 1986, 1987); "Pravopisni priručnici srp­skoga jezika i principi utvrđivanja ortografske i or­to­epske norme" (Novi Sad, 1994), "Srp­ski jezik i pravopis u udžbenicima i pri­ruč­ni­ci­ma" (Novi Sad, 1995); Prva jugo­slo­ven­ska ortografska konferencija (Podgorica, 1995); Me­đunarodna naučna konferencija "Сопоставительныe, типoлoгичeскиe и сравнительнo-ис­то­рические исследования русского и других славянских языков" (Beograd — Novi Sad, 1996). Bio je neposredni organizator uče­šća jugoslovenskih naučnika na Kongresu slo­ven­skih kultura (Moskva, 1992), na Pr­vom međunarodnom slovensko­‑evroazijskom kongresu po­sle­nika nauke i kulture (Nižnji Nov­gorod, 1994), Kongresu MAPRJEL-a u Regensburgu (1994). Učestvovao je s referatom na brojnim međunarodnim i jugoslovenskim naučnim sku­povima, između ostalih na pet me­đunarodna kongresa slavista (Kijev, 1983; Sofija, 1988; Bratislava, 1993; Krakov, 1998; Ohrid, 2008), na pet kongresa Međunarodne aso­ci­ja­ci­je profesora ruskog jezika i literature (Prag, 1982; Budimpešta, 1986; Moskva, 1990; Re­gensburg, 1994; Bratislava 1999), na dva me­đunarodna slovensko­‑evroazijska kongresa (Niž­nji Nov­gorod, 1994; Moskva, 1995), na me­đunarodnim naučnim sastancima slavista u Vukove dane (petnaestak puta), na beogradskim me­đunarodnim prevodilačkim susretima (četiri puta), na pet kongresa jugoslovenskih sla­vista (Struga, 1982; Sarajevo, 1985; Bud­va, 1997; Niš, 2001; Vrnjačka Banja, 2005), na tri jugoslovenske onomastičke konferencije (Mo­star, 1983; Donji Milanovac, 1985; Pri­š­tina, 1987) i na dvije ukrajinske onomastičke kon­ferencije (Odesa, 1990; Užgorod, 1999). Održao je više predavanja na Moskovskom univerzitetu ― na Katedri za slovensku fi­lologiju (1981, 1984), na Katedri za ruski je­zik (1985), u okviru Laboratorije za isto­ri­ju ruske duhovne kulture (1995). Na Katedri za slo­vensku filo­lo­gi­ju Petrogradskog uni­verziteta održao je pet predavanja ― o Noći skup­ljoj vijeka, Gor­skom vi­jencu, Asan­‑aginici, morfologiji i tvorbi riječi srpskog jezi­ka u poređenju s rus­kim (2004—2007). Odr­žao je predavanje i na Katedri za slovensku filo­lo­gi­ju Odeskog univerziteta (1990). Držao je predavanja o slovenskim ime­nima na Kolar­če­vom univer­zi­te­tu (1983, 1992).
 
Neki radovi Radmila Marojevića su prikazani ili citirani u inostranim na­uč­nim publikacijama...
  
Naučne radove Radmilo Marojević objavljuje u vodećim naučnim časopisima i zbor­­nicima bivše Jugo­sla­vije i Rusije. Do sada je objavio oko osamdeset rasprava i čla­naka na ruskom jeziku u časopisima (Этимология, Вопросы языкознания, Фи­ло­ло­ги­че­ские науки, Сла­вя­но­ве­де­ние, Русский язык за рубежом, Русская речь, Тетради переводчика, Вре­менник Пушкинской ко­миссии, Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и ис­следования, Вестник Мос­ковского университета: Серия 9. Филология)) i u naučnim zbor­ni­cima u Moskvi (Moskovskog univerziteta i Saveza pisaca), Tveru, Kijevu, Užgorodu i Pe­trogradu.

Marojević je bio mentor pri izradi većeg broja diplomskih radova na Katedri za ru­ski jezik u Nikšiću i na Katedri za srpski jezik u Banjoj Luci. Bio je naučni ru­ko­vo­di­lac za nekoliko magistarskih ra­do­va i za osam odbranjenih doktorskih di­sertacija — se­dam iz rusistike (dvije iz ob­la­sti kon­fron­­tativne leksikologije, a po jedna iz funk­ci­o­nal­ne gramatike, funkcionalne sti­­li­sti­ke, tvorbe riječi, sintakse te iz kon­frontativne fra­zeologije i teorije prevođenja) i jed­ne iz bohemistike (iz tvorbe riječi).


Deo teksta preuzet sa sajta: srbistika.info
Sačuvana
Angelina
Administrator
Full Member
*****
Van mreže Van mreže

Poruke: 151« Odgovor #1 poslato: Decembar 08, 2013, 08:50:01 pm »

*

ДР РАДМИЛО МАРОЈЕВИЋ, редовни професор

библиографијаКњиге:
1. Основни руско–српскохрватски речник : (приручник за ученике, студенте и наставнике) / Р. Маројевић, М. Маројевић, В. О. Можајева. — Москва : Руски језик ; Београд : Просвета, 1985. — 294 стр.

2. Посесивне изведенице у староруском језику : антропонимски сyстем топонимија "Слово о полку Игорове". – Београд : Филолошки факултет, 1985. — 158 стр. — (Монографије / Филолошки факултет Београдског универзитета ; 59)

3. "Сербския песни" Александра Востокова. – Горњи Милановац : Дечје новине, 1987. - 204 стр.

4. Граматика руског језика. – 2. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства ; Нови Сад : Завод за издавање уџбеника, 1988. – 342 стр.

5. Лингвистика и поетика превођења : (међусловенски превод). – Београд : Научна књига, 1988. – 238 стр.

6. Граматика руског језика. – 3. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства ; Нови Сад : Завод за издавање уџбеника, 1989. – 342 стр.
7. Лингвистика и поетика превођења : (међусловенски превод). – Београд : Научна књига, 1989. – 238 стр.

8. Ћирилица на раскршћу векова : огледи о српској етничкој и културној самосвести. – Горњи Милановац : Дечје новине ; Београд : Српски фонд словенске писмености и словенских култура, 1991. – 192 стр. – (Српска библиотека ; 1)

9. Граматика руског језика. – 4. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1994. – 342 стр.

10. Горски вијенац : изворно читање. – Никшић : Центар за информативну дјелатност ; Београд : JU Unireks MB, 1999. – 203 стр. – (Његошев гласник ; 1)

11. Српски језик данас. - Београд : ЗИПС : Српска радикална странка, 2000. – 416 стр. – (Библиотека Сербица ; 1)

12. Старославенске студије. – Београд : Филолошки факултет ; Крагујевац : Нова светлост, 2000. – 158 стр. – (Библиотека Лицеј ; 5) (Палаеославица сербица ; 1)

13. Нови рат за српски језик и правопис : лингвистички огледи из фонологије и ортографије. – Београд : Српски фонд словенске писмености и словенских култура : Требник ; Подгорица : Унирекс ; Бања Лука : Медиа центар Прелом, 2001. – 242 стр. – (Српска библиотека ; 2)

14. Русская грамматика : сопоставительная грамматика русского и сербского язyков с историческими комментариями. Т. 1, Типология, фонология, морфология имени. – Москва : Международнyй университет бизнеса и управления ; Белград : Сербский фонд славјанской письменности и славянских культур, 2001. – 184 стр. – (Монографии / Филологический факультет Белградского университета ; 90)

15. Русская грамматика : сопоставительная грамматика русского и сербского язyков с историческими комментариями. Т. 2, Морфология глагола, синтаксис, теория перевода. – Москва : Международнyй университет бизнеса и управления ; Белград : Сербский фонд славјанской письменности и славянских культур, 2001. – 204 стр. – (Монографии / Филологический факультет Белградского университета ; 91)

16. Граматика руског језика. – 6. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002. – 342 стр.

17. Граматика руског језика. – 7. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2006. – 342 стр.

18. Српски језик данас. – 2. допуњено изд. – Београд : Бард-фин ; Бања Лука : Романов, 2008. – 218 стр. – (Библиотека Сербика ; 1)


Чланци:
1. Историческое словообразование и хронология фонологических изменений // Филологические науки. – ISSN 0130–9730. – 5 (1985), стр. 38–42.

2. Посесивне категорије у „Слову о полку Игореве” // Јужнословенски филолог. – ISSN 0350–185X. – 41 (1985), стр. 91–123.

3. Прилози творбено–семантичкој реконструкцији староруских топонима // Ономатолошки прилози. – ISSN 0351–9171. – 6 (1985), стр. 1–58.

4. Граматички проблеми превођења // Превођење и настава страних језика. – Београд : Удружење научних и стручних преводилаца Србије, Друштво за примењену лингвистику Србије, 1986. – Стр. 27–33.

5. Имена по мужу у староукрајинском језику // Ономатолошки прилози. – ISSN 0351–9171. – 7 (1986), стр. 125–139.

6. Леонид Степанович Бархударов као теоретичар превођења // Мостови. – ISSN 0350–6525. – 16, 63 (1986), стр. 171–179.

7. Поетика наслова и извор преводног еквивалента : (роман "Подросток" Ф. М. Достојевског) // Мостови. – ISSN 0350–6525. – 17, 1 (65) (1986), стр. 42–49.

8. Русско–сербскохорватский учебный словарь // Strani jezici. – ISSN 0351–0840. – 15, 1 (1986), стр. 22–27.

9. Типолошко диференциање руског и српскохрватског језика // Јужнословенски филолог. – ISSN 0350–185X. – 42 (1986), стр. 21–41.

10. Актуелна питања српскохрватског језика (10) // Летопис Матице српске. – ISSN 0025–5939. – 163, 439, 6 (1987), стр. 989–994.

11. Измедју Вука и Пушкина : Востоковљеви препеви српских народних песама // Мостови. – ISSN 0350–6525. – 18, 72 (1987), стр. 409–419.

12. Лингвистичка русистика у Југославији : развој, правци истраживања, актуелни задаци // Naučni skup Lingvistika i lingvističke aktivnosti u Jugoslaviji, (Sarajevo, 29. -31. marta 1985) / glavni urednik Asim Peco. – Sarajevo : ANUBIH, 1987. – Str. 213–217.

13. Лингвистички и лингвокултуролошки аспекти уџбеника страних језика у српскохрватској говорној средини // Живи језици. – ISSN 0514–7743. – 29, 1/4 (1987), стр. 5–17.

14. Методолошка питања творбено-семантичке реконструкције средњовековних топонима (на примеру староруских назива градова) // Зборник Шесте југословенске ономастичке конференције / главни уредник Павле Ивић. – Београд : Српска адемија наука и уметности, 1987. – Стр. 135–139.

15. О једном тумачењу староруских назива градова // Onomastica Jugoslavica. – ISSN 0475–0934. – 12 (1987), стр. 227–239.

16. О постанку топонима црква Димитрија // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. – ISSN 0352–5724. – 30, 1 (1987), стр. 129–132.

17. О реконструкцији прасловенског система посесивних категорија и посесивних изведеница // Јужнословенски филолог. – ISSN 0350–185X. – 43 (1987), стр. 17–40.

18. Писање руских имена // Borba. – ISSN 0350–7440. – (1. jun 1987), str. 8.

19. Два метода реконструкције фолклорног текста : на материјалу Вукових Српских народних пјесама // Научни састанак слависта у Вукове дане. – ISSN 0351–9066. - 17, 1 (1988), стр. 279–286.

20. Лингвистика превођења књижевног текста : "Живи и памти" Валентина Распутина у српскохрватском преводу // Мостови. – ISSN 0350–6525. – 19, 3 (75) (1988), стр. 228–236.

21. Народне пјесме из Црне Горе у Вуковим збиркама, са лингвистичког аспекта // Вук Ст. Караџић и Црна Гора / уредник Јевто М. Миловић. – Титоград : Црногорска академија наука и умјетности : Побједа ; Никшић : Наставнички факултет Универзитета "Вељко Влаховић" ; Цетиње : Обод, 1988. – Стр. 69–78.

22. Ономастички ликови у Историји о Црној Гори Василија Петровића // Glasnik Odjeljenja umjetnosti. – ISSN 0350–5480. – 8 (1988), str. 69–78.

23. Разговор о Чернобиљу // Језик. – ISSN 0021–6925. – 35, 4 (1988), стр.117–119.

24. Десети међународни конгрес слависта // Јужнословенски филолог. – ISSN 0350–185X. – 45 (1989), стр. 227–231.

25. О етимологији топонима Косово и етника Косовац и Косовар// Ономатолошки прилози. – ISSN 0351–9171. – 10 (1989), стр. str. 63–65.

26. О превођењу друштвено-политичке лексике са српскохрватског језика на руски // Prevodilac. – ISSN 0351–8892. – 8, 1 (1989), str. 31–39.

27. Самотраг Блажа Перовића или О песничкој творби речи : поговор // Самотраг : (песме) / Блажо Перовић. – Београд : Књижевне новине, 1989. – Стр. 51–54.


28. Вишезначност поетског текста и проблеми његовог превођења : ("Двенадцать" А. Блока) // Јужнословенски филолог. – ISSN 0350–185X. – 45 (1990), стр. 53–62.

29. Двије скице из историјске ономастике // Косовски бој у историји, традицији и стваралаштву Црне Горе / уредник Милосав Бабовић. – Титоград : Црногорска академија наука и умјетности ; Београд : Стручна књига, 1990. – Стр. 255–262.

30. Из ономастичке историје (1-2) : 1. Милош Копиљић (Кобиљић, Обиљевић, Обилић) - фолклорне мене у имену косовског јунака : 2. од Цетиње воде до Ријеке Црнојевића // Ономатолошки прилози. – ISSN 0351–9171. – 11 (1990), стр. 63–70.

31. Радање поеме или песнички експерименат Блажа Перовића // Свободијада србљеница / Блажо Перовић. – Београд : Књижевне новине, 1990. – Стр. 1–5.

32. Поговор // Свободијада србљеница / Блажо Перовић. – Београд : Књижевне новине, 1990. – 50 стр. – Стр. 49–50.

33. Функционална доградња и конвертибилност српских писама (о једној могућој реформи ћирилице и латинице) // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. – ISSN 0352–5724. – 33 (1990), стр. 263–272.

34. Ћирилица на раскршћу векова // Задужбина. – ISSN 0353–2739. – 2, 8 (1990), стр. 4.

35. Поводом текста "О једном одломку у рецензији Радмила Маројевића" // Јужнословенски филолог. – ISSN 0350–185X. – 47 (1991), стр. 273–277.

36. Руски речници : двојезични речници српскога језика // Задужбина. – ISSN 0353–2739. – 3, 9 (1991), str. 3.

37. Заблуде српских лингвиста // Јединство. – ISSN 0021–5775. – 48, 85/86 (1992), стр. 10.

38. Први руски препеви Хасанагинице : (песничка полемика Востокова и Пушкина) // Анали Филолошког факултета. – ISSN 0522–8468. – 19 (1992), стр. 257–264.

39. Русь и Срьбље : прилог реконструкцији њихове узајамне историје // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. – ISSN 0352–5724. – 35, 1 (1992), стр. 27–32.

40. Александар Гиљфердинг: Босна, Херцеговина и Стара Србија, Петровац, 1859 // Српски књижевни гласник. – ISSN 0354-2769. – 2, 3, 5-8 (1993), стр. 170-174.

41. Неопределенно-личные предложения в русском язyке и их сербские эквивалентy : (о соотношении сопоставительной лингвистики и теории перевода) // Вопросы языкознания. – ISSN 0373–658X. – 2 (1993), стр. 96–106.

42. Семантичка двопланост посесивних изведеница типа Иваньковая у староруском језику : (уз тумачења граматике и семантике облика у руској историској ленгвистици) // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. – ISSN 035–25724. – 37 (1994), стр. 339–346.

43. Српски језик данас : (зла памет у злом времену Драгољуба Петровића) // Летопис Матице српске. – ISSN 0025–5939. – 170, 454 (6) (дец. 1994), стр. 966-978.

44. Васпостављење јата у српској писмености // Научни састанак слависта у Вукове дане. – ISSN 0351-9066. – 23, 2 (1995), стр. 91-101.

45. Две фусноте о једном дијалектологу // Летопис Матице српске. – ISSN 0025–5939. – 171, 455, 6 (јун 1995), стр. 1116–1127.

46. Ијекавица и српски језик : са ортографског и ортоепског аспекта // Научни састанак слависта у Вукове дане. – ISSN 0351–9066. – 24, 1 (1995), стр. 25–34.

47. К типологии русского и сербского язyков // Советское славяноведение. – ISSN 0132–1366. – 4 (1995), стр. 63–76.

48. „Горный венец” в русских переводах // Горный венец / Петр II Петрович–Негош. – Подгорица : Унирекс, 1996. – Стр. 9–24.

49. Этюды по грамматике древнеруского язyка. I, (К прочтению Свинцовой грамотy) // Вопросы  языкознания. – ISSN 0373–658X. – 3 (1996), стр. 17–22.
За српски језик и правопис // Књижевне новине. – ISSN 0023–2416. – 47, 931/932 (1996), стр. 5.

50. Историјски развој словенских посесивних изведеница у антропонимији и типонимији : (са социоономастичког и творбено-сематичког аспекта) // Ономатолошки прилози. – ISSN 0351–9171. – 12 (1996), стр. 1–7.

51. Из ономастичке историје // Ономатолошки прилози. – ISSN 0351–9171. – 12 (1996), стр. 17–22.

52. Прилози методологији лингвистичких истраживања 1–2 // Контрастивна језичка истраживања : V. – Нови Сад : Филозофски факултет, Друштво за примењену лингвистику Војводине, 1996. -  Стр. 81–87.

53. Умјесто предговора // Глаголске именице у друштвено-политичкој лексици у руском и српском језику / Дурија Појатић. – Подгорица : Универзитет Црне Горе ; Пљевља : Међурепубличка заједница за културно-просвјетну дјелатност, 1996. – Стр. 5–7.

54. Западна Србија и њена медијска одбрана // Актуелности. – ISSN 0354–9852. – 1, 3 (1997), стр. 111–113.

55. Имена по мужу у старословенском језику // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. – ISSN 0352–5724. – 40, 2 (1997), стр. 179–183.

56. Интердепендација граматике и лексикологије у српском и руском језику // Научни састанак слависта у Вукове дане. – ISSN 0351–9066. – 26, 2 (1997), стр. 91–99.

57. Методологические вопросы реконструкции древнеславянских топонимов : деривационно–семантический и деривационно–фонетический аспекты // Вопросы языкознания. – ISSN 0373–658X. – 3 (1997), стр. 76–88.

58. Присвојни придеви (поссессива) у старословенском језику // Српски језик. – ISSN 0354–9259. – 2, 1/2 (1997), стр. 153–183.

59. Стеван Сремац у руским преводима // Књижевно дело Стевана Сремца : ново читање. – Ниш : Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета : Студијска група за српски језик и књижевност Филозофског факултета, 1997. - Стр. 203–213.

60. Studia palaeoslavica II : старословенски неадаптирани облик Литоус имена грчке богиње Латон // Српски језик. – ISSN 0354–9259. – 2, 1/2 (1997), стр. 457–464.

61. Уместо предговора // Војска Републике Српске између политике и рата / Милован Милутиновић. – Сремска Митровица : Српска вила : Матроз ; Београд : Институт за политичке студије, 1997. - Стр. 13–17.

62. Хибридне врсте ријечи у словенским језицима // Књижевност и језик. – ISSN 0454–0689. –  45, 2/3 (1997), стр. 9–17.

63. Вољети и други глаголи љубави Пере Рогановића // Вољети --- и други глаголи љубави / Перо Рогановић. – Подгорица : Унирекс, 1998. - Стр. 7–12.

64. Горски вијенац у Руском десетерцу // Гласник. – ISSN 0354–799X. – 4, 6/7 (1998), стр. 121–124.

65. Горскога вијенца антикоментари // Библиографски вјесник. – ISSN 0409–3739. – 27, 2/3 (1998), стр. 73–85.

66. Этюды по грамматике древнорусского языка. II (посессивы типа творимиричь). II, (посессивы типа творимиричь) // Вопросы языкознания. – ISSN 0373–658X. – 2 (1998), стр. 51–59.

67. Iransko-srpski kontakti, duhovni i kulturni // O persijskoj književnosti. – Beograd : Filološki fakultet Beogradskog univerziteta : Kulturni centar Islamske Republike Irana, 1998. – Str. 5–6.

68. Јован Вуковић као компаративиста и палеослависта // Личност и дјело академика Јована Вуковића. – Београд : Удружење Дурмитораца : Стручна књига, 1998. – Стр. 31–36.

69. Компаративно-историјски приступ класификацији врста речи у српско и руском језику // Научни састанак слависта у Вукове дане. – ISSN 0351–9066. – 27, 2 (1998), стр. 39–48.

70. Лична имена у систему антропонимских категорија прасловенског језика // Српски језик. – ISSN 0354–9259. – 3, 1/2 (1998), стр. 5–12.

71. Преподавание и изучение грамматики старославянского и древнерусского языка в сербских университетах // Изучавање словенских језика, књижевности и култура у инословенској средини. – Београд : Филолошки факлутет : Славистичко друштво Србије, 1998. – Стр. 556–562.

72. Српски језик и славистика // Србистика. – ISSN 1450–670X. – 1, 2/3 (1998), стр. 5–40.

73. Studia palaeoslavica. III (старословенски облици безоyмаи, бесчинаи, беспосагая) // Јужнословенски филолог. – ISSN 0350–185X. – 54 (1998), стр. 165–173.

74. Граматичке категорије у српском језику (из компаративно-историјске и теоријско-методолошке перспективе) // Научни састанак слависта у Вукове дане. – ISSN 0351–9066. – 28/2 (1999), стр. 11–26.

75. Нека питања критике текста Горског вијенца // Српски језик. – ISSN 0354–9259. – 4, 1/2 (1999), стр. 87–144.

76. Александар Белић као компаративиста и палеослависта // Српски језик. – ISSN 0354–9259. – 5, 1/2 (2000), стр. 59–80.

77. Конкуренција језичких средстава и динамика језичког развоја // Научни састанак слависта у Вукове дане. – ISSN 0351–9066. – 29, 1 (2000), стр. 43–50.

78. Нека питања критике текста Горског вијенца (II) // Српски језик. – ISSN 0354–9259. – 5, 1/2 (2000), стр. 251–276.

79. Руски препеви лирике Десанка Максимовић : (метрика и ритмика, семантика и поетика) // Анали Филолошког факултета. – ISSN 0522–8468. – 20 (2000), стр. 233–240.

80. Српске теме из црногорског угла // Српска слободарска мисао. – ISSN 1450–8753. – 1, 3 (2000), стр. 617–631.

81. Горски Вијенац (1847-1997): у сусрет критичком издању (II) // Српски језик. – ISSN 0354–9259. – 6, 1/2 (2001), стр. 7–56.

82. Значење 1913. стиха Горског вијенца : (облик улетио у првом стиху Тужбалице сестре Батрићеве) // Зборник Матице српске за књижевност и језик. – ISSN 0543–1220. – 49, 3 (2001), стр. 353–366.

83. Између Вука и Пушкина - Востоковљеви препеви српских народних песама // Преводна књижевност. – Београд : Удружење књижевних преводилаца Србије, 2001. -  Стр. 324–334.

84. Над чем работают ученые // Вопросы языкознания. – ISSN 0373–658X. - 2 (2001), стр. 151–153.

85. Секундарни женски антропоними на подручју источне и старе Херцеговине // Српски језик. – ISSN 0354–9259. – 6, 1/2 (2001), стр. 197–203.

86. Предговор // Снови из завичаја / Милош Тодоров Влаховић. – Београд : Стручна књига, 2001. – Стр. 7–9.

87. Значење 2613. стиха Горског вијенца : (облик уклин и израз нека стоји за уклин народу) // Зборник Матице српске за књижевност и језик. – ISSN 0543–1220. – 50, 3 (2002), стр. 453–464.

88. Реконструкција рефлекса јата у критичком издању Горског вијенца // Српски језик. – ISSN 0354–9259. – 7, 1/2 (2002), стр. 5–65.

89. Реконструкција сугласника у критичком издању Горског вијенца // Наш језик. – ISSN 0027–8084. – 34, 3/4 (2002/2003), стр. 209–233.

90. Значење 1914. стиха Горског вијенца // Зборник Матице српске за књижевност и језик. – ISSN 0543-1220. – 51, 1/2 (2003), стр. 95–107.

91. Значење 2180. стиха Горског вијенца : Сврх мене се сви овде куните // Књижевност и језик. – ISSN 0454–0689. – 50, 1/3 (2003), стр. 91–95.

92. Тумачење 583. и 584. стиха Горског вијенца : јунаку се чешће пута(х) хоће / ведро небо насмејат грохотом // Српски језик. – ISSN 0354–9259. – 8, 1/2 (2003), стр. 63–88.

93. Критичко издање Горског вијенца // Горски вијенац / Петар II Петровић Његош. – Критичко изд. – Београд : Фонд истине, 2004. – Стр. 7–43.

94. Новинске приче актуелизованих историјских тема // Руске теме : новија сазнања / Михаило П. Миљанић. – Подгорица : Тропикал принт, 2004. – Стр. 5–7.

95. Реконструкција самогласника у критичком издању Горског вијенца // Наш језик. – ISSN 0027–8084. – 35, 1/4 (2004), стр. 67–115.

96. Предговор // Горски вијенац / Петар II Петровић Његош. Текстологија. – Критичко изд. / редакција и коментар Радмило Маројевић. – Подгорица : ЦИД, 2005. – Стр. 5–33.

97. Ријеч као текстолошки проблем (с ортоепског и версолошког аспекта) // Српски језик. – ISSN 0354–9259. – 10, 1/2 (2005), стр. 55–74.

98. Српски књижевни језик и његови историски и регионално-конфесионални варијетети // Српски језик. – ISSN 0354–9259. – 10, 1/2 (2005), стр. 427–438.

99. Стандардизација и пјеснички језик // Шести лингвистички скуп "Бошковићеви дани". – Подгорица : ЦАНУ, 2005. – Стр. 77–81.

100. Творба речи у савременом српском језику Ивана Клајна (1) // Српски језик. – ISSN 0354–9259. – 10, 1/2 (2005), стр. 685–779.

101. Фразеолошки русизми у Горском вијенцу. I : (израз "Милошем живиш" у 892. стиху) // Зборник Матице српске за књижевност и језик. – ISSN 0543–1220. – 53, 1/3 (2005), стр. 337–347.

102. Фразеолошки русизми у Горском вијенцу. II : (израз "на главу погибоше" у 2688. стиху) // Зборник Матице српске за књижевност и језик. – ISSN 0543–1220. – 53, 1/3 (2005), стр. 349–359.

103. Граматичка функција побочних акцената у руском језику // Српски језик. – ISSN 0354-9259. – 11, 1/2 (2006), стр. 37-50.

104. Најтамнија периода у Горском вијенцу и Луча Микрокозма // Друштвено-политичка мисао Његоша / уредник Михаило Марковић. – Београд : САНУ, 2006. – Стр. 195–222.

105. Распарчавања језика није било // Српски језик. – ISSN 0354-9259. – 11, 1/2 (2006), стр. 427-435.

106. О наставном програму српског језика као страног // Српски као страни језик у теорији и пракси. – Београд : Министарство просвете и спорта Републике Србије : Филолошки факултет, Центар за српски као страни језик, 2007. – Стр. 325-339.

107. Пјеснички језик Његошев. 1 : глаголи с аблативним префиксима. 2 // Српски језик. – ISSN 0354-9259. – 12, 1/2 (2007), стр. 45-67.

108. Творба речи у савременом српском језику Ивана Клајна (2) // Српски језик. – ISSN 0354-9259. – 12, 1/2 (2007), стр. 501-600.

109. Допринос српских лингвиста тумачењу развоја прасловенских гласовних група *kti, *gti, *chti // Славистика. – ISSN 1450-5061. – 12 (2008), стр. 108-115.

110. Маца, именице тога типа, њихове творбене базе и паралелна образовања : етимолошке забиљешке // Српски језик. – ISSN 0354-9259. – 13, 1/2 (2008), стр. 85-101.

111. Учење о побочним акцентима и Вакернагелов закон о распореду енклитика // Зборник Матице српске за славистику. – ISSN 0352-5007. – 73 (2008), стр. [267]-281.

112. Смрт Смаил-аге Ченгијића и Његошева епска трилогија : поредбена текстолошка анализа // Књижевна историја. – ISSN 0350-6428. – 41, 139 (2009), стр. 553-582.

113.Стих Луче микрокозма : макроверсолошка анализа // Зборник Матице српске за књижевност и језик. – ISSN 0543-1220. – 58, 1 (2010), стр. 67-109.


Прикази:
1. В. Л. Виноградова, Словарь–справочник „Слова о полку Игореве” : Вып. 1–6. Ленинград, Наука, 1965–1984. // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. – ISSN 0352–5724. – 29, 2 (1986), стр. 189–193.

2. И. М. Жељезњак, А. П. Корепанова, Л. Т. Масенко, О. С. Стрижак: Етимологичний словник литописних географичних назв пивденнои Руси : Киив, Наукова думка, 1985, стр. 1-252+[4] // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. – ISSN 0352–5724. – 30, 1 (1987), стр. 209–213.

3. Stjepan Babić, Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku. Nacrt za gramatiku, Zagreb, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (Djela, Razred za filologiju, knj. 62), Globus 1986 // Јужнословенски филолог. – ISSN 0350–185X. – 43 (1987), стр. 245–262.

4. Vladimir Anić - Josip Silić, Pravopisni priručnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, Sveučilišna naklada "Liber", Školska knjiga 1986 // Јужнословенски филолог. – ISSN 0350–185X. – 44 (1988), стр. 87–99.

5. Монографија Светлане Терзић Nomina Agentis у српском и руском језику (суфикс - ац) // Nomina Agentis у српском и руском језику : (суфикс - ац) / Светлана Терзић. – Ужице : Учитељски факултет, 2003. - Стр. 5–6.


Преводи:
1. Историја о Црној Гори / Василије Петровић. – Титоград : Лексикографски завод Црне Горе, 1985. – 197 стр.

2. Дечко / Фјодор Михајлович Достојевски ; превели Радмило Маројевић и Милена Маројевић. - Београд : Рад, 1986. – 534 стр. – (Изабрана дела Фјодора Михајловича Достојевског ; књ. 11)

3. Дечко / Фјодор М. Достојевски ; превели Радмило Маројевић и Милена Маројевић. – Београд : Рад, 1988. – 534 стр. – (Изабрана дела Фјодора Михаиловича Достојевског ; 11)

4. Враголасте приче за одрасле : народне приповетке Руског севера / превели Никола Дамјановић и Радмило Маројевић. – Горњи Милановац : Дечје новине ; Београд : Српски фонд словенске писмености и словенских култура ; Москва : Радуга, 1992. – 239 стр.

5. Дечко : 1 / Фјодор Михајлович Достојевски ; превели Милена и Радмило Маројевић. – Београд : Српски фонд словенске писмености и словенских култура ; Горњи Милановац : Дечје новине ; Москва : Радуга, 1992. – 357 стр. – (Библиотека Русика)

6. Дечко : 2 / Фјодор Михајлович Достојевски ; превели Милена и Радмило Маројевић. – Београд : Српски фонд словенске писмености и словенских култура ; Горњи Милановац : Дечје новине ; Москва : Радуга, 1992. – 348 стр. – (Библиотека Русика)

7. Дечко. 1 / Фјодор М. Достојевски ; превели Милена Маројевић, Радмило Маројевић. – Београд : Ленто, 2003. – 342 стр. – (Одабрана дела Фјодора Михаиловича Достојевског)

8. Дечко. 2 / Фјодор М. Достојевски ; превели Милена Маројевић, Радмило Маројевић. – Београд : Ленто, 2003. – 326 стр. – (Одабрана дела Фјодора Михаиловича Достојевског)

9. Дечко. 1 / Фјодор М. Достојевски ; превели Милена Маројевић, Радмило Маројевић. – Београд : Ленто, 2009. – 342 стр. – (Одабрана дела Фјодора Михаиловича Достојевског)

10. Дечко. 2 / Фјодор М. Достојевски ; превели Милена Маројевић, Радмило Маројевић. – Београд : Ленто, 2009. – 326 стр. – (Одабрана дела Фјодора Михаиловича Достојевског)

11. Misli Dostojevskog / izabrao i uredio Dragan Lakićević ; [prevodioci Milosav Babović ... et al.]. – Beograd : Partenon, 2009. – 151 str. – (Biblioteka Život i misao)


Уредништво:
1. O persijskoj književnosti : referati sa naučnog skupa povodom 75 godina od pojavljivanja prevoda Hajamove poezije u Jugoslaviji, a koji je održan na Filološkom fakultetu 9. decembra 1998 / redakcioni odbor Radmilo Marojević, Rade Božović, Dragana Kujović. – Beograd : Filološki fakultet : Kulturni centar Islamske Republike Irana, 1998. – 88 str.

2. Транскрипција и превођење са словенских језика / уређивачки одбор Борислав Вуковић, Радмило Маројевић, Михал Тир ; главни уредник Радмило Маројевић. – Београд : Савез славистичких друштава СР Србије, 1988. – 124 стр. – (Славистички зборник ; 3)

3. Горски вијенац / Петар II Петровић Његош ; приредио Радмило Маријевић. – Критичко изд. – Београд : Фонд истине, 2004. – 285 стр. – (Српска породична библиотека ; 1, 4)

4. Горски вијенац / Петар II Петровић Његош. – Критичко изд. / редакција и коментар Радмило Маројевић. - Подгорица : ЦИД, 2005. – 1008 стр. – (Библиотека Посебна издања)

Састављач библиографије непознат
Sačuvana
Stranice: [1]   Idi gore
  Štampaj  
 
Prebaci se na: