Etno grupa "Trag"
Dobrodošli, Gost. Molim vas prijavite se ili se registrujte.
Stranice: 1   Idi dole
  Štampaj  
Autor Tema: Etno grupa "Trag"  (Pročitano 43439 puta)
0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.
Angelina
Administrator
Hero Member
*****
Van mreže Van mreže

Poruke: 4674Pogledaj profil
« poslato: Januar 30, 2011, 11:50:03 pm »

*

Etno grupa TRAG


Etno grupa "Trag" je vokalno-instrumentalni sastav koji njeguje tradicionalnu muziku Balkana. Na repertoaru grupe su pjesme iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bugarske. TRAG djeluje od 2003. godine kao jedna od sekcija Kulturno umjetničkog društva "Slavko Mandić" iz Laktaša. U grupi je deset članova: četiri ženska vokala i šest instrumentalista. Akcenat je na tradicionalnim instrumentima (frule, gajde, tarabuke), ali u sastavu su i klasični instrumenti gitara i violina, kao i moderni (elektronski) klavijatura i bas gitara.
 
Članove sastava okupila je ljubav prema narodnom stvaralaštvu. U želji da izvornu muziku spasu od zaborava, ali i približe uhu današnje publike tradicionalne ritmove i melos utkali su u sopstvene aranžmane. Time su ovoj muzici udahnuli svoj lični izraz, ali i duh našeg vremena.
  
Ove pjesme su se, kao dio narodnog predanja, vijekovima prenosile sa koljena na koljeno i živjele u narodu. Pri tome su svaka generacija i svaki pojedinac u njih unosili dio sebe bogateći ih time i čineći da ostanu uvijek jednako žive i lijepe. Slijedeći tragove narodnog predanja grupa "Trag" je u ove pjesme udahnula svoj lični izraz, kao i duh našeg vremena, oživljavajući ih time, ali i ostavljajući, suštinski nepromijenjenim i uvijek narodnim, u amanet budućim generacijama. Trenutno rade na novim aranžmanima i snimanju drugog albuma a nadaju se da će ove godine uspjeti promovisati svoj rad i nešto široj publici i samostalno nastupiti na nekim evropskim ili međunarodnim festivalima.

 

SASTAV

Vokali:

Valentina Milekić (umjetnički rukovodilac)
Slađana Kodžo
Vesna Milekić
Tanja Danojević
 
Instrumentalisti:

Jelena Škrbić — violina
Srđan Grabovac — akustična gitara
Dragan Grahovac — bas gitara, harmonika
Ognjen Petrović — klavijature
Zoran Vujić — perkusije
Goran Pivašević — frule
 

 Deo teksta je preuzet sa zvaničnog sajta vokalno-instrumentalnog sastava TRAG s odobrenjem članova grupe.
Sačuvana
Angelina
Administrator
Hero Member
*****
Van mreže Van mreže

Poruke: 4674Pogledaj profil
« Odgovor #1 poslato: Januar 30, 2011, 11:50:17 pm »

**

DISKOGRAFIJAEtno grupa TRAG


2008. ZVUCI BALKANA

01. Prelete soko (love song, Serbia)
02. Veseli se, kućni domaćine (toast song, Serbia)
03. Sedam sati udara (patriotic song about Karađorđe liberating Belgrade from Turks, Serbia)
04. Karanfil se na put sprema (Love song, Serbia)
05. Splet pjesama iz Crne Gore (patriotic medley, Montenegro)
06. Mesečina (love song, Kosovo i Metohia)
07. Sve ptičice zapjevale (Serbia)
08. Šetnala se Kuzum Stana (town song, Vranje)
09. Sude mi e vedro nebo (wedding song, Bulgaria)
10. Marijo, deli bela kumrijo (love song, Kosovo i Metohia)
11. Udade se Živka Sirinićka (love song, Kosovo i Metohia)
12. Vrbice, vrbo zelena (love song, Prizrenska Gora, Kosovo i Metohia)
13. Nas tri sestre zapjevati znamo (humorous song, Herzegovina)
14. Oj, Krajino (patriotic-song, Bosanska Krajina)
15. Kreći kume kićane svatove (humorous song, Herzegovina)Sačuvana
Angelina
Administrator
Hero Member
*****
Van mreže Van mreže

Poruke: 4674Pogledaj profil
« Odgovor #2 poslato: Januar 31, 2011, 04:05:01 pm »

**

Etno grupa TRAG


... Etno grupa "Trag" nastupala je na mnogim značajnim manifestacijama u Republici Srpskoj i šire. Pored niza manjih nastupa posebno bi izdvojili cjelovečernje koncerte u Herceg Novom, Laktašima, Sarajevu, Mostaru i veliki koncert u Banskom dvoru u Banjaluci povodom tridesetogodišnjice postojanja KUD-a "Slavko Mandić". 2008. godine nastupili su na "Dučićevim danima" u Trebinju, kao i na velikom humanitarnom vaskršnjem koncertu u Banjaluci povodom obnove manastira "Đurđevi stupovi". Sa folklornim ansamblom učestvovali su na međunarodnim festivalima u Francuskoj, Njemačkoj, Španiji, Grčkoj, Bugarskoj itd.
 
Ove pjesme su se, kao dio narodnog predanja, vjekovima prenosile sa koljena na koljeno i živjele u narodu. Pri tome su svaka generacija i svaki pojedinac u njih unosili dio sebe bogateći ih time i čineći da ostanu uvijek jednako žive i lijepe. Slijedeći tragove narodnog predanja grupa "Trag" je u ove pjesme udahnula svoj lični izraz, kao i duh našeg vremena, oživljavajući ih time, ali  i ostavljajući ih u amanet budućim generacijama suštinski nepromjenjenim i uvijek narodnim...Deo teksta preuzet sa CD "Zvuci Balkana" s odobrenjem članova grupe.
Sačuvana
Angelina
Administrator
Hero Member
*****
Van mreže Van mreže

Poruke: 4674Pogledaj profil
« Odgovor #3 poslato: Januar 31, 2011, 04:05:10 pm »

**

Etno grupa TRAG


PRELETE SOKO

Prelete soko, mori, planine,
pred noć mi pade, nano, u gradine.
Moju je pesmu pevao
i moju igru, mori, igrao.
Devojke oro igraše,
sokolu krila, mori, skršiše.

E, majko, puštaj me
da vidam rane mome sokolu,
da zapevam nišku pesmu pred zoru!
Lele, majko, bre, lele, puštaj me
da vidam rane mome sokolu,
da zapevam nišku pesmu pred zoru.


SEDAM SATI UDARA
 
Sedam sati udara, Beograd se otvara.
Otvara ga Karađorđe u njega da dođe.

Karađorđe na čelo, a za njim sve vojvode
a za njim sve vojvode, stupaju Beograde!

Ustaj majko Srbijo i velika Rusijo
Pozdrav'te mi pesmama srpskog vožda Đorđija!


NAS TRI SESTRE ZAPJEVATI ZNAMO

Nas tri sestre zapjevati znamo,
čuj, Jelo, čuj, Jelice,
čuj Zoro, čuj Zorice,
nas tri sestre zapjevati znamo.
 
I četvrtu kod kuće imamo.
Majko moja, loše sam ti sreće!
Uzeh prsten u jedne nesreće!
Majko moja, 'oću li ga varat?
Nemoj kćeri Bog će te pokarat!


YouTube: Etno grupa "Trag" — Sedam sati udara
Sačuvana
Angelina
Administrator
Hero Member
*****
Van mreže Van mreže

Poruke: 4674Pogledaj profil
« Odgovor #4 poslato: Februar 03, 2011, 09:41:49 pm »

*

ANĐELI PEVAJU
Božićna pesma
Stihovi: Nikolaj Velimirović


Noć prekrasna i noć tija,
nad pećinom zvezda sija,
u pećini mati spi,
nad Isusom anđel bdi.

Anđeli pevaju,
pastiri sviraju,
Anđeli pevaju,
mudraci javljaju:
Što narodi čekaše,
što proroci rekoše,
evo sad se u svet javi,
u svet javi i objavi:
Rodi nam se Hristos Spas
za spasenje sviju nas.
Aliluja, aliluja,
Gospodi pomiluj!

Etno grupa "Trag", 2013.
Sačuvana
Angelina
Administrator
Hero Member
*****
Van mreže Van mreže

Poruke: 4674Pogledaj profil
« Odgovor #5 poslato: Maj 10, 2013, 09:53:31 pm »

*

Etno-grupa TRAG — TRADICIJA U DUHU VREMENA
 

Etno-gru­pa "Trag" je vo­kal­no-in­stru­men­tal­ni sas­tav ko­ji njegu­je tra­di­ci­onal­nu mu­zi­ku Bal­ka­na. Na re­per­to­aru gru­pe su pje­sme iz Re­pu­bli­ke Srpske, Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, Srbi­je, Crne Go­re, Ma­ke­do­ni­je i Bugarske. "Trag" dje­lu­je od 2003. go­di­ne kao je­dna od se­kci­ja Kul­tur­no-umjetničkog druš­tva "Slav­ko Man­dić" iz Lakta­ša.

Gru­pa "Trag" sa­mos­tal­no nas­tu­pa po zemlji i inos­tran­stvu. Sa­mo u 2010. go­di­ni održa­li su oko 50 kon­ce­ra­ta i osvo­ji­li mno­ga priznanja i na­gra­de. Do sa­da su ima­li broj­ne kon­cer­te i tur­ne­je u BiH, Crnoj Go­ri, Srbi­ji, Njema­čkoj, Ru­si­ji. Sa fol­klor­nim ansamblom su učes­tvo­va­li na me­đu­na­ro­dnim fes­ti­va­li­ma u Fran­cus­koj, Špa­ni­ji, Grčkoj, Bu­gar­skoj, Ita­li­ji itd.

Ta­ko je gos­to­vanje u Ru­si­ji u Mos­kvi os­ta­vi­lo naj­vi­še tra­ga u "Tra­gu", jer su osvo­ji­li prvu na­gra­du u ka­te­go­ri­ji fol­klorne mu­zi­ke na 11. fes­ti­va­lu horova i fol­klo­ra "Zvu­čit Mos­kva", ko­ji je održan od 23. apri­la do 2. ma­ja 2010. go­di­ne.

Or­ga­ni­za­to­ri su nam omo­gu­ći­li broj­ne nas­tu­pe unu­tar fes­ti­va­la na zna­čaj­nim lo­ka­ci­ja­ma u Mos­kvi. Samo otva­ranje bi­lo je u Hra­mu Hris­ta Spa­si­telja, a naj­va­žni­ji kon­cer­ti na ko­ji­ma smo mi nas­tu­pi­li bi­li su: so­lis­ti­čki kon­cert u "Tea­tru bez ime­na", nas­tu­pi u Mu­ze­ju har­mo­ni­ke i Mu­zi­čkoj ško­li "Ra­dost", kao i za­vršna ce­re­mo­ni­ja za­tva­ranja fes­ti­va­la i progla­šenja po­bje­dni­ka u je­dnoj od naj­boljih sa­la, ne sa­mo u Mos­kvi već i u svi­je­tu — Velikoj sali Mos­kov­skog konzervatorijuma — is­pri­ča­la je umje­tni­čki ru­ko­vo­di­lac etno-gru­pe "Trag" Va­len­ti­na Mi­le­kić.

Ona je is­ta­kla da im je bi­la ve­li­ka čast da bu­du je­di­ni an­sam­bl iz Re­pu­bli­ke Srpske ko­ji je nas­tu­pio u Mos­kov­skoj filhar­mo­ni­ji.

Ta­mo smo održa­li cje­lo­ve­černji kon­cert na sa­mom po­čet­ku na­šeg bo­rav­ka, a tur­ne­ju smo zaključi­li nastu­pom u klubu Mar­selj, gdje smo us­pje­li svo­joj pu­bli­ci priu­šti­ti je­dan po­tpu­no bal­kan­ski am­bi­jent. Po­red mu­zi­ke ljudi su mo­gli da pro­ba­ju na­ša tra­di­ci­onal­na pi­ća, na­uče ko­la ili po­gle­da­ju za­nimljive pre­dme­te ko­ji su či­ni­li ne­izos­ta­van dio ne­kadašnjeg srpskog do­ma­ćin­stva — ka­že Mi­le­ki­će­va.

Po­sli­je ve­li­kog us­pje­ha u Ru­si­ji, do­bi­li su broj­ne po­nu­de i po­zi­ve za no­ve kon­cer­te. Sve ovo ih je, pri­ča Va­len­ti­na Mi­le­kić, dodatno pod­sta­klo da nas­ta­ve svoj rad na njego­vanju tra­di­ci­onal­ne mu­zi­ke, "ko­ja je je­di­na na­ša pra­va kla­si­ka i ko­jom tre­ba da se pred­sta­vi­mo svi­je­tu".

A oku­pi­la nas je ljubav pre­ma na­ro­dnom stva­ra­laš­tvu u želji da izvor­nu mu­zi­ku spa­se­mo od za­bo­ra­va, ali i pri­bli­žimo uvu da­našnje pu­bli­ke tra­di­ci­onal­ne ri­tmo­ve i me­los u ko­ji smo ut­ka­li sop­stve­ne aran­žma­ne. Ti­me smo ovoj mu­zici uda­hnu­li svoj li­čni izraz, ali i duh na­šeg vre­me­na — re­kla je Mi­le­ki­će­va.

Pje­sme ko­je izvo­di gru­pa su se, kao dio na­ro­dnog pre­danja, vi­je­ko­vi­ma pre­no­si­le sa koljena na koljeno i ži­vje­le u na­ro­du. Pri tome su sva­ka ge­ne­ra­ci­ja i sva­ki po­je­di­nac u njih uno­si­li dio se­be bo­ga­te­ći ih ti­me i či­ne­ći da os­ta­nu uvi­jek je­dna­ko ži­ve i li­je­pe.

Sli­je­de­ći tra­go­ve na­ro­dnog pre­danja gru­pa "Trag" je u ove pje­sme uda­hnu­la svoj li­čni izraz, kao i duh na­šeg vreme­na, oživljava­ju­ći ih ti­me, ali i os­tavljaju­ći, su­štin­ski ne­pro­mi­jenjenim i uvi­jek na­ro­dnim, u ama­net bu­du­ćim generacijama — ka­že Mi­le­ki­će­va.

Tre­nu­tno ra­de na no­vim aran­žma­ni­ma i sni­manju dru­gog al­bu­ma, a izla­zak dru­gog al­bu­ma oče­ku­ju kra­jem proljeća ove go­di­ne.

Gost na no­vom al­bu­mu je mu­ški oktet "Sve­ti Pla­ton banjalu­čki". Do sa­da je etno-gru­pa "Trag" samostal­no ra­di­la na aran­žma­ni­ma pje­sa­ma, a na no­vom al­bu­mu sa­ra­đu­je­mo sa vi­še kom­po­zi­to­ra, me­đu ko­ji­ma je i kom­po­zi­tor Ma­ja Ma­tić, ko­ja je ura­di­la aran­žma­ne za ne­ko­li­ko pje­sa­ma — pri­ča Mi­le­ki­će­va.

Na prvom al­bu­mu "Zvu­ci Bal­ka­na" po­se­bno mjes­to je na­šla mu­zi­ka Li­jev­ča polja, do sa­da manje po­zna­ta pu­bli­ci, jer je na­ro­dna mu­zi­ka ovog po­dru­čja ne­da­vno is­tra­že­na i za­bilježe­na.

Etno-gru­pu "Trag" či­ni de­set čla­no­va: če­ti­ri žen­ska vo­ka­la i šest in­stru­men­ta­lis­ta. Akce­nat je na tra­di­ci­onal­nim in­strumen­ti­ma (fru­le, gaj­de, ta­ra­bu­ke), ali u sas­ta­vu su i kla­si­čni in­stru­men­ti gi­ta­ra i vi­oli­na, kao i mo­der­ni (elek­tron­ski) kla­vi­ja­tu­ra i bas gi­ta­ra.


HIMNA

Etno-gru­pa "Trag" je nas­tu­pi­la na ma­ni­fes­ta­ci­ji Izbo­ra naj­boljeg spor­tis­te RS u or­ga­ni­za­ci­ji "Gla­sa Srpske" ka­da je izve­la hi­mnu Re­pu­bli­ke Srpske.

Izvo­đenje hi­mne ne spa­da u dio na­šeg re­per­to­ara, ko­ji se pri­mar­no sas­to­ji od tra­di­ci­onal­ne mu­zi­ke, ali na isključivu želju "Gla­sa Srpske" hi­mnu je pri­pre­mio i izveo vo­kal­ni dio etno-gru­pe "Trag" Bi­lo je to ne­obi­čno is­kus­tvo, jer himna spa­da u po­se­ban mu­zi­čki žanr, ali je sva­ka­ko bio po­se­ban osje­ćaj in­ter­pre­ti­ra­ti drža­vnu hi­mnu — re­kla je Va­len­ti­na Milekić.


Autor: Mirna Pijetlović | 06.01.2011 | Glas Srpske
Sačuvana
Angelina
Administrator
Hero Member
*****
Van mreže Van mreže

Poruke: 4674Pogledaj profil
« Odgovor #6 poslato: Maj 10, 2013, 10:10:00 pm »

*

TRAG U NEVREMENU MUZIKE
 
U ovom bučnom vremenu, prateći osjetljivi trag, do samih izvora muzičkih korijena stigla je svojim radom Etno grupa Trag.

Trudeći se da tradicionalne zvuke približe našim utrnulim ušima, pravili su svoje aranžmane, eksperimentisali sa zvukom, glasom... Rezultat možete poslušati i u pratećim linkovima ovog intervjua, u kojem na Frontalu Etno grupu Trag predstavlja Valentina Milekić.

MUZIKA

Mi njegujemo tradicionalnu muziku Balkana. Tekstovi, te ritmički i melodijski motive, u osnovi su izvorni. Polazeći od toga mi pokušavamo, iz već zaboravljenih pjesmama, i često neprihvatljivih za modernog slušaoca, napraviti sopstvene aranžmane koji će nositi i duh naše epohe. U osnovi naših aranžmana su tradicionalni vokali, ali sa bogatijim i raznovrsnijim harmonijama i stilovima pjevanja nego što je to nekad bilo. Što se instrumenata tiče akcenat je na tradicionalnim instrumentima (frule, gajda, tapan, tarabuka, kaval), ali su u sastavu i klasični instrumenti (gitara, violina i harmonika), kao i moderni (bas gitara i stejdž piano).

Aranžmane, uglavnom, radimo zajedno i svi članovi daju neki svoj pečat pjesmama. Pokušavamo da s jedne strane izgradimo svoj prepoznatljiv i karakterističan stil, a sa druge raznovrsnost aranžmana što je teško istovremeno ostvariti. Na par pjesama koje će se naći na novom albumu smo sarađivali sa mladom kompozitorkom Majom Matić, a naš dragocjeni saradnik i kritičar je svakako i profesor Arsen Čarkić.

BOJE

Naša grupa je specifična, između ostalog po tome, što su djevojke veoma različitih boja glasova i ne težimo uniformnosti. Svaka pjevačica pjeva svojim stilom, pjesme koje njenom glasu i temperamentu najviše odgovaraju.

Ipak, moram priznati, nakon slušanja mnoštva grupa i pjevača koji pjevaju ovaj tip muzike da sam lično već deset godina zaljubljena u glas Tanje Danojević (član grupe), a naročito njenu zdravu boju i spečificnu ornamentiku u njenoj interpretaciji ove muzike.

PERKUSIONISTA SA SENDVIČIMA

Na svakoj turneji se desi nekoliko anegdota i to čini jednu od draži našeg rada i putovanja. Recimo, na povratku sa gostovanja u Njemačkoj zaboravili smo našeg "sitnog" perkusionistu na benziskoj pumpi u Sloveniji. Sva sreća primijetili smo to prije granice, doduše tek kad su nam zatrebali sendviči koji su bili, naravno, u njegovoj torbi, pa se sve dobro zavšilo.

Skoro su nas policajci zaustavili i ispitivali ko smo i odakle se vraćamo sa toliko opreme. Naš basista je pokušao objasniti da smo nastupali na Kustendorfu i da su nas taj dan mogli gledati na televiziji. Na šta je policajac rekao da nema vremena za televiziju, a naš basista "Ah, da, vi čitate knjige, pa vam ne ostane vremena!" Takvih situacija je mnogo i sastavni su dio ovog posla. Naravno da ponekad ima i nesuglasica. Deset ljudi, deset razmišljanja, navika, želja, htjenja. Svađamo se nekad oko mikrofonskog kabla, pranja suđa, frizure, ma svih mogućih gluposti... Ipak, puno je više onog lijepog. Čak i te nesuglasice poslije nekog vremena postanu predmet šale.

ŠEFIKA

Sticajem okolnosti "menadžerski" i koordinacioni poslovi pripali su meni, kao i nadimak koji uz to ide "Šefika". Ustvari, niko drugi neće te poslove ni nadimak, neću ni ja, ali neko mora... Bilo bi lijepo kada bi se mi mogli baviti isključivo muzikom, a neko drugi menadžerisanjem, ali nekomercijalni tip muzike kojom se bavimo ne dozvoljava taj luksuz. Upravo ovi poslovi oduzimaju jako puno energije i vremena, ali kad se popnemo na scenu, prestajem da žalim uloženi trud.
 
SELJAČKA MUZIKA

Kada smo prije gotovo cijelu deceniju počinjali naš rad ovaj tip muzike bio je popularan u svijetu, ali ovdje su na našu muziku isprva reagovali skeptično. Bilo je potrebno nekoliko godina da razbijemo stereptip o "seljačkoj" muzici, "za starije generacije". Srećni smo što su sada na našim koncertima u regiji pune koncertne sale, ali i što je našu muziku prepoznala publika širom svijeta. Meni bi bilo drago kad bi "Trag" uspio da da traje i onda kada nas, sadašnje članove život odvede na neku drugo stranu. Mi smo sad velika muzička porodica i kroz pet godina vidim nas još uvijek na scenama širom svijeta kako dijelimo muziku, aplauze, uspone, padove, energiju, inspiraciju i prije svega ljubav. Ponosni smo što trajemo već deset godina i što je našu muziku prepoznala ne samo publika u Republici Srpskoj već širom svijeta. Radujemo se svakodnevnim pismima na našem sajtu i konetarima na youtube ili fb koje pišu ljudi iz svih krajeva svijeta i koji govore o tom da je naša muzika nekog bar na minut usrećila, obradovala, raznježila, oplemenila. To je vrjednije od bilo čega drugog.
 
ZVUCI BALKANA

U maju 2008. završili smo snimanje svog prvog albuma, pod nazivom "Zvuci Balkana". Već dvije godine pripremamo novi album i on je trenutno u završnoj fazi realizacije. Strpljivo i mnogo smo radili na pripremi materijala za snimanje.

Pokušali smo da učinimo mali iskorak, prije svega u kvalitativnom smislu u odnosu na prethodni album, kada smo bili ograničeni mnogi faktorima. Ovaj put ugostili smo na albumu i neke druge anasmble i grupe, a i sami sebi smo postavili daleko više ciljeve. Nadamo se da ćemo do ljeta uspjeti završiti i izdati album, a želja nam je da nakon toga napravimo veliki koncert na Kastelu kao promociju i poklon našoj publici povodom jubileja.
 
RUSIJA

Svi koncerti su nam na svoj način dragi i uglavnom nosimo divne uspomene sa njih. Možda smo najponosniji bili kada smo 2010. god. pobijedili na 11. međunarodnom festivalu horova i folklora "Zvučit Moskva" i osvojili 1. nagradu u kategoriji folklorne muzike. Ovom prilikom Etno grupa "Trag" je nastupila u nekim od najvažnijih kulturnih centara ruske prestonice: Moskovski konzervatorij, Moskovska filharmonija, Muzej harmonike itd. Nastupi su izazvali veliko interesovanje ne samo publike već i medija koji su izvještavali o koncertima i aktivnostima "Traga". Nakon pobjede i odličnih kritika medija, prošle godine dobili smo priliku da se ponovo predstavimo ruskoj publici na desetodnevnoj turneji po Rusiji. Učestvovali smo na 8. međunarodnom festivalu slovenske kulture "Slavjansk-2011" u gradu Slavjansk-na-Kubani. To nam je otvorilo vrata za ovogodišnji koncert na Crvenom trgu.

VELIKI KONCERT U BANJOJ LUCI

Ove godine Etno grupa "Trag" obilježava desetu godinu svog rada i postojanja. S obzirom na to da je iza nas mnoštvo koncerata, turneja, nagrada, priznanja, snimljeni spotovi, snimljen jedan album, a drugi album u ovom trenutku u završnoj fazi realizacije, došli smo na ideju da naš desetogodišnji rad zaokružimo sa nekoliko velikih koncerata u regionu, a prije svega velikim muzičko-scenskim događajem u Banjaluci. Ideja za ovakav projekat proizašla je iz želje da tradicionalnu i etno muziku koju njegujemo približimo široj publici, da sintetički predstavimo svoj desetogodišnji rad i promovišemo naš drugi album, te da ugostimo na ovom muzičkom događaju veliki broj muzičara, grupa i ansambala iz Banjaluke, ali i šire, sa kojima smo svih ovih godina sarađivali, a time i da iniciramo jedan muzičko-scenski etno performans u Banjaluci koji bi mogao kroz nekoliko godina prerasti u festival etno muzike, koji bi okupljao najbolje muzičare šire regije.

Ove godine već smo održali dvadesetak koncerata po regiji, ali smo nastupili i na međunarodnom filmskom festivalu "Kustendorf" u Srbiji i u Nikšiću u Crnoj Gori. Trenutno pripremamo treću turneju u Rusiju, gdje su planirani koncerti na Crvenom trgu u Moskvi 24. maja i u Petrogradu 12. juna. Pokušaćemo i da održimo koncert na Kosovu.
Frontal
Sačuvana
Angelina
Administrator
Hero Member
*****
Van mreže Van mreže

Poruke: 4674Pogledaj profil
« Odgovor #7 poslato: Maj 10, 2013, 10:29:23 pm »

*
VALENTINA MILEKIĆ:


LJUBAV PREMA NARODNOM STVARALAŠTVU
 
Ove godine Etno grupa "Trag" obilježava desetu godinu svog rada i postojanja. S obzirom na to da je iza nas mnoštvo koncerata, turneja, nagrada, priznanja, snimljeni spotovi, snimnjen jedan album (Zvuci Balkana), a drugi album u ovom trenutku u završnoj fazi realizacije, došli smo na ideju da naš desetogodišnji rad zaokružimo sa nekoliko velikih koncerata u regionu, a prije svega velikim muzičko-scenskim događajem u Banjaluci, ističe Valentina Milekić, umjetnički rukovodilac Etno grupe Trag.

Etno grupa Trag postoji devet godina, kao biste ocjenili taj prethodni period?

U proteklih devet godina Etno grupa "Trag" je pokušala formirati svoj specifičan muzički izraz koji će biti prepoznatljiv ne samo na Balkanu, već i šire. Mi smo vokalno-instrumentalni sastav koji njeguje tradicionalnu muziku Balkana. Grupu čini deset članova: četiri ženska vokala i šest instrumentalista. Akcenat je na tradicionalnim instrumentima (frule, gajde, kaval, tarabuke, tapan), ali u sastavu su i klasični instrumenti – gitara i violina, kao i moderni (elektronski) – klavir ("stage piano") i bas-gitara. Na repertoaru grupe nalaze se pjesme iz Republike Srpske (Bosne i Hercegovine), Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bugarske, te ciganska muzika. Članove sastava okupila je ljubav prema narodnom stvaralaštvu. U želji da izvornu muziku spasimo od zaborava, ali i približimo uhu današnje publike, tradicionalne ritmove i melos utkali smo u sopstvene aranžmane. Kada smo prije gotovo cijelu deceniju počinjali naš rad ovaj tip muzike bio je popularan u svijetu, ali ovdje su na našu muziku isprva reagovali skeptično. Bilo je potrebno nekoliko godina da razbijemo predrasude ljudi o "seljačkoj" muzici, "za starije generacije". Srećni smo što su sada na našim koncertima u regiji pune koncertne sale, ali i što je našu muziku prepoznala publika širom svijeta. Sve ovo dodatno je nas je stimulisalo da nastavimo svoj rad na njegovanju tradicionalne muzike i učvrstilo nas u uvjerenju da je upravo ova muzika prava klasika naroda Balkana kojom se trebamo i moramo predstaviti svijetu.

Prije tri godine izašao je i prvi album grupe, da li je u pripremi novi?

Planiramo da na ovom muzičkom događaju ugostimo veliki broj muzičara, grupa i ansambala iz Banjaluke, ali i šire, sa kojima smo svih ovih godina sarađivali, a time i da iniciramo jedan muzičko-scenski etno performans u Banjaluci koji bi mogao kroz nekoliko godina prerasti u festival etno muzike, koji bi okupljao najbolje muzičare šire regije.

U maju 2008. završili smo snimanje svog prvog albuma, pod nazivom "Zvuci Balkana". Na njemu se nalazi 15 pjesama sa prostora Balkana. Posebno mjesto na albumu našla je muzika Lijevča polja, do tada manje poznata publici, jer je narodna muzika ovog područja tek 2008. godine istražena i zabiljžena. Već dvije godine pripremamo novi album i on je trenutno u završnoj fazi realizacije. Strpljivo i mnogo smo radili na pripremi materijala za snimanje. Pokušali smo da učinimo mali iskorak, prije svega u kvalitativnom smislu u odnosu na prethodni album, kada smo bili ograničeni mnogi faktorima. Ovaj put ugostili smo na albumu i neke druge anasmble i grupe, a i sami sebi smo postavili daleko više ciljeve. Nadamo se da ćemo do ljeta uspjeti završiti i izdati album, a želja nam je da nakon toga napravimo veliki koncert na Kastelu kao promociju i poklon našoj publici povodom jubileja.

Osim u RS,BiH i regiji nastupate često i inostranstvu, da li već imate planova za ovu godinu?

Grupa "Trag" učestvuje na mnogim značajnim manifestaciijama u zemlji i inostranstvu. Do sada smo imali brojne koncerte i turneje u Republici Srpskoj, BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Srbiji, Njemačkoj, Holandiji, Rusiji. Posljednjih godina često i rado gostujemo u Rusiji. Godine 2010. nastupili smo na 11. međunarodnom festivalu horova i folklora "Zvučit Moskva" i osvojili 1. nagradu u kategoriji folklorne muzike. Ovom prilikom Etno grupa "Trag" je nastupila u nekim od najvažnijih kulturnih centara ruske prestonice: Moskovski konzervatorij, Moskovska filharmonija, Muzej harmonike itd. Nastupi su izazvali veliko interesovanje ne samo publike već i medija koji su izvještavali o koncertima i aktivnostima "Traga". Nakon pobjede i odličnih kritika medija, prošle godine dobili smo priliku da se ponovo predstavimo ruskoj publici na desetodnevnoj turneji po Rusiji. Učestvovali smo na 8. međunarodnom festivalu slovenske kulture "Slavjansk-2011" u gradu Slavjansk-na-Kubani.

Ove godine već smo održali dvadesetak koncerata po regiji, ali smo nastupili i na međunarodnom filmskom festivalu "Kustendorf" u Srbiji i u Nikšiću u Crnoj Gori. Trenutno pripremamo treću turneju u Rusiju, gdje su planirani koncerti na Crvenom trgu u Moskvi 24. maja i u Petrogradu 12. juna.

Poznati ste i po nastupima na humanitarnim koncertima. Takođe nastupaćete i na predstojećem koncertu Srpska za Devič. Čime ćete se ovaj put predstaviti publici?

Naša grupa često i rado učestvuje u humanitatnim akcijama. Dali smo svoj mali doprinos na koncertima na kojima su prikupljana sredstva za pomoć Kosovu: "Za Dečane, za život", Veliki humanitarni koncert u Dvorani "Borik" o Vaskrsu 2008. godine, na izložbi monahinja Manastira Gradac, zatim na manifestacijama organizovanim za prikupljanje sredstava za liječenje bolesnih i za ljude sa posebnim potrebama, te na humanitarnim koncertima za obnovu i izgradnju Manastira Klisina u Prijedoru i Manastira Bogorodice Trojeručice na Kordunu. 18. marta, u Dvorani Borik nastupićemo sa "Kosovskim božurima", horom iz Zvečana, te grupama "357" i "Riblja čorba" na humanitarnom koncertu za Manastir Devič. Pored nekoliko pjesama sa našeg standardnog repertoara, ovom prilikom ćemo izvesti pjesmu "Crven cvete" koja govori o stradanjima našeg naroda na Kosovu.

Gdje biste voljeli da vidite Etno grupu Trag za narednih 5 godina?

Nažalost primjetno je to da banjalučke grupe i ansambli ne uspjevaju da djeluju dugo (izuzev amaterskih društava, prije svega folklornih, od kojih mnoga imaju zaista zavidnu tradiciju) i prekidaju svoj rad upravo u trenutku kad se čini da su zaista nešto postigli. Meni bi bilo drago kad bi "Trag" uspio da da traje i onda kada nas, sadašnje članove život odvede na neku drugo stranu. Mi smo sad velika muzička porodica i kroz pet godina vidim nas još uvijek na scenama širom svijeta kako dijelimo muziku, aplauze, uspone, padove, energiju, inspiraciju i prije svega ljubav.


Frontal | 17.03.2012.
Sačuvana
Angelina
Administrator
Hero Member
*****
Van mreže Van mreže

Poruke: 4674Pogledaj profil
« Odgovor #8 poslato: Maj 10, 2013, 11:34:59 pm »

*

ČUVARI IZVORNE MUZIČKE TRADICIJE
 
Kao što su nama vekovima zaveštavane i mi pesme zaveštavamo budućim generacijama, ističe umetnički rukovodilac ento-grupe "Trag" Valentina Milekić

Banjaluka — Etno-grupa "Trag" ove godine slavi deceniju rada. Članove sastava 2003. okupila je ljubav prema narodnom stvaralaštvu, a grupu je osnovalo nekoliko mladih entuzijasta iz KUD-a "Slavko Mandić" u Laktašima.

Najzaslužniji za našu grupu je Goran Ćetojević koji je imao volje, energije i ljubavi da se bavi ovakvom muzikom i, na tom putu, okupi nas nekoliko zaljubljenika. O tome svedoče pozivi i nagrade na velikim svetskim festivalima — istakla je u razgovoru za naš list Valentina Milekić, umetnički rukovodilac grupe.

"Trag" je vokalno-instrumentalni sastav koji neguje tradicionalnu muziku Balkana. Grupu čini 10 članova — četiri ženska vokala: Vesna i Valentina Milekić, Tanja Danojević i Ivana Stojičić, i šest instrumentalista: Goran Pivašević (frula), Jelena Škrbić (violina), Mirko Lučić (gitara), Dragan Grahovac (bas-gitara), Dragan Marković (klavir) i Zoran Vujić (perkusije).

Ime naše grupe, ali i nazivi albuma su simbolični. U želji da izvornu muziku spasemo od zaborava i približimo današnjoj publici, tradicionalne ritmove i melos utkali smo u sopstvene aranžmane. Kao što su nama vekovima zaveštavane i mi ove pesme zaveštavamo budućim generacijama s nadom da će naša narodna pesma i u njihovim srcima ostaviti trag — rekla je Milekićeva.

Na repertoaru grupe nalaze se pesme iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Bugarske, kao i romska muzika koja je prepoznatljiva u svetu. "Trag" često i rado gostuje u Rusiji i u repertoar je uvrstio i nekoliko ruskih pesama.

Etno-grupa "Trag" jeste prvi ansambl iz Republike Srpske koji je dobio priliku da nastupi na jednom od najvećih ruskih državnih i crkvenih praznika, Dan slovenske pismenosti i kulture u Moskvi. Nekoliko uspešnih nastupa u Rusiji u prethodne dve godine, kao i pobeda na festivalu "Zvučit Moskva", otvorili su nam vrata za češće nastupe u svetu. Imali smo tri turneje u Rusiji, zatim koncerte u Hrvatskoj, Crnoj Gori i BiH — dodala je Valentina Milekić i rekla da je "Trag" imao još nekoliko koncerata u Moskvi, a gostovali su i na otvaranju etno-festivala "Etno-planeta", kao i na humanitarnom koncertu za Kosovo u Kulturnom centru "Moskvič".

Ove godine ponovo smo pozvani na dobrotvorni koncert koji je Srpska pravoslavna crkva u Roterdamu organizovala za prikupljanje sredstava za obnovu crkve u ovom gradu. Mnoge naše aktivnosti ne bi bile moguće da Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske nije prepoznalo naš rad i omogućilo nam da putem konkursnog projekta makar neki deo svih tih izdataka bude pokriven — istakla je Milekićeva.

"Trag" je nastupao i sa braćom Teofilovićima, Biljom Krstić i "Bistrikom" i oktetom "Istočnik".


Boro Marić |17.04.2013 | Politika
Sačuvana
Stranice: 1   Idi gore
  Štampaj  
 
Prebaci se na: